Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TestDeviceState

public final enum TestDeviceState
extends Enum< TestDeviceState >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.TestDeviceState >
com.android.tradefed.device.TestDeviceState


Một đại diện đầy đủ tính năng của trạng thái thiết bị hơn DeviceState .

Về mặt logic, điều này sẽ mở rộng DeviceState để chỉ thêm các trạng thái FASTBOOT và NOT_AVAILABLE, nhưng việc mở rộng enum không được phép.

Tóm lược

Giá trị Enum

TestDeviceState FASTBOOT

TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TestDeviceState ONLINE

TestDeviceState RECOVERY

Phương pháp công cộng

static TestDeviceState valueOf (String name)
static final TestDeviceState[] values ()

Giá trị Enum

NHANH CHÓNG

public static final TestDeviceState FASTBOOT

KHÔNG CÓ SẴN

public static final TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TRỰC TUYẾN

public static final TestDeviceState ONLINE

HỒI PHỤC

public static final TestDeviceState RECOVERY

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static TestDeviceState valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả về
TestDeviceState

giá trị

public static final TestDeviceState[] values ()

Trả về
TestDeviceState[]