Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TestDeviceState

public final enum TestDeviceState
extends Enum< TestDeviceState >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.TestDeviceState >
com.android.tradefed.device.TestDeviceState


Trình bày trạng thái thiết bị đầy đủ tính năng hơn DeviceState .

Về mặt logic, điều này sẽ mở rộng DeviceState để chỉ thêm trạng thái FASTBOOT và NOT_AVAILABLE, nhưng không cho phép mở rộng enums.

Tóm lược

Giá trị enum

TestDeviceState FASTBOOT

TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TestDeviceState ONLINE

TestDeviceState RECOVERY

Phương pháp công khai

static TestDeviceState valueOf (String name)
static final TestDeviceState[] values ()

Giá trị enum

NHANH TAY

public static final TestDeviceState FASTBOOT

KHÔNG CÓ SẴN

public static final TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TRỰC TUYẾN

public static final TestDeviceState ONLINE

HỒI PHỤC

public static final TestDeviceState RECOVERY

Phương pháp công khai

giá trị của

public static TestDeviceState valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
TestDeviceState

giá trị

public static final TestDeviceState[] values ()

Lợi nhuận
TestDeviceState[]