Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IBatteryInfo.BatteryState

public static final enum IBatteryInfo.BatteryState
extends Enum<IBatteryInfo.BatteryState>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState>
     ↳ com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo.BatteryState


Describes the current battery charging state.

Summary

Enum values

IBatteryInfo.BatteryState  CHARGING

 

IBatteryInfo.BatteryState  INFEASIBLE

 

IBatteryInfo.BatteryState  NOT_CHARGING

 

IBatteryInfo.BatteryState  UNDEFINED

 

Public methods

static IBatteryInfo.BatteryState valueOf(String name)
static final BatteryState[] values()

Enum values

CHARGING

public static final IBatteryInfo.BatteryState CHARGING

INFEASIBLE

public static final IBatteryInfo.BatteryState INFEASIBLE

NOT_CHARGING

public static final IBatteryInfo.BatteryState NOT_CHARGING

UNDEFINED

public static final IBatteryInfo.BatteryState UNDEFINED

Public methods

valueOf

public static IBatteryInfo.BatteryState valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
IBatteryInfo.BatteryState

values

public static final BatteryState[] values ()

Returns
BatteryState[]