Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum<GceRemoteCmdFormatter.ScpMode>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode>
     ↳ com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args. Ensure we can support both.

Summary

Enum values

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode  PULL

 

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode  PUSH

 

Public methods

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf(String name)
static final ScpMode[] values()

Enum values

PULL

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

PUSH

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

Public methods

valueOf

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

values

public static final ScpMode[] values ()

Returns
ScpMode[]