Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

LaunchCvdHelper

public class LaunchCvdHelper
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.device.cloud.LaunchCvdHelper


Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.

Summary

Public constructors

LaunchCvdHelper()

Public methods

static createSimpleDeviceCommand(String username, boolean daemon)

Create the command line to start an additional device for a user.

static createSimpleDeviceCommand(String username, boolean daemon, boolean alwaysCreateUserData, boolean blankDataImage)

Create the command line to start an additional device for a user.

Public constructors

LaunchCvdHelper

public LaunchCvdHelper ()

Public methods

createSimpleDeviceCommand

public static createSimpleDeviceCommand (String username, 
        boolean daemon)

Create the command line to start an additional device for a user.

Parameters
username String: The user that will run the device.

daemon boolean: Whether or not to start the device as a daemon.

Returns
The created command line;

createSimpleDeviceCommand

public static createSimpleDeviceCommand (String username, 
        boolean daemon, 
        boolean alwaysCreateUserData, 
        boolean blankDataImage)

Create the command line to start an additional device for a user.

Parameters
username String: The user that will run the device.

daemon boolean: Whether or not to start the device as a daemon.

alwaysCreateUserData boolean: Whether or not to create the userdata partition

blankDataImage boolean: whether or not to create the data image.

Returns
The created command line;