Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RemoteSshUtil

public class RemoteSshUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.RemoteSshUtil


Tiện ích để thực hiện các lệnh ssh trên các phiên bản từ xa.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RemoteSshUtil ()

Phương pháp công khai

static CommandResult remoteSshCommandExec ( GceAvdInfo remoteInstance, TestDeviceOptions options, IRunUtil runUtil, long timeoutMs, OutputStream stdout, OutputStream stderr, String... command)

Thực thi một lệnh trên phiên bản từ xa bằng ssh.

static CommandResult remoteSshCommandExec ( GceAvdInfo remoteInstance, TestDeviceOptions options, IRunUtil runUtil, long timeoutMs, String... command)

Thực thi một lệnh trên phiên bản từ xa bằng ssh.

Các nhà xây dựng công cộng

RemoteSshUtil

public RemoteSshUtil ()

Phương pháp công khai

remoteSshCommandExec

public static CommandResult remoteSshCommandExec (GceAvdInfo remoteInstance, 
        TestDeviceOptions options, 
        IRunUtil runUtil, 
        long timeoutMs, 
        OutputStream stdout, 
        OutputStream stderr, 
        String... command)

Thực thi một lệnh trên phiên bản từ xa bằng ssh.

Thông số
remoteInstance GceAvdInfo : GceAvdInfo mô tả thiết bị.

options TestDeviceOptions : một TestDeviceOptions mô tả các tùy chọn thiết bị sẽ được sử dụng cho thiết bị GCE.

runUtil IRunUtil : một IRunUtil để thực hiện các lệnh.

timeoutMs long : tính bằng mili giây để hoàn tất quá trình tìm nạp

stdout OutputStream : Một ERROR(/OutputStream) nơi stdout sẽ được ghi lại.

stderr OutputStream : Một ERROR(/OutputStream) nơi trình ghi lệnh sẽ được ghi lại.

command String : Lệnh được thực hiện.

Lợi nhuận
CommandResult Một CommandResult chứa trạng thái và nhật ký.

remoteSshCommandExec

public static CommandResult remoteSshCommandExec (GceAvdInfo remoteInstance, 
        TestDeviceOptions options, 
        IRunUtil runUtil, 
        long timeoutMs, 
        String... command)

Thực thi một lệnh trên phiên bản từ xa bằng ssh.

Thông số
remoteInstance GceAvdInfo : GceAvdInfo mô tả thiết bị.

options TestDeviceOptions : một TestDeviceOptions mô tả các tùy chọn thiết bị sẽ được sử dụng cho thiết bị GCE.

runUtil IRunUtil : một IRunUtil để thực hiện các lệnh.

timeoutMs long : tính bằng mili giây để hoàn tất quá trình tìm nạp

command String : Lệnh được thực hiện.

Lợi nhuận
CommandResult Một CommandResult chứa trạng thái và nhật ký.