TelephonyHelper.SimCardThông tin

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Người giữ thông tin về thông tin liên quan đến thẻ sim.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

nhà thầu công cộng

SimCardInformation ()

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCarrierĐặc quyền

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonyHỗ trợ

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

nhà thầu công cộng

Thông Tin Thẻ Sim

public SimCardInformation ()

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String