Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Một chủ sở hữu thông tin cho các thông tin liên quan đến thẻ sim.

Tóm lược

Lĩnh vực

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Các nhà xây dựng công cộng

SimCardInformation ()

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCarrierPrivileges

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonySupport

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Các nhà xây dựng công cộng

SimCardInformation

public SimCardInformation ()

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String