TelephonyHelper.SimCardThông tin

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Nơi chứa thông tin về thông tin liên quan đến thẻ sim.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimCardInformation ()

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCarrierĐặc quyền

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

phần tử mHasSecured

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonyHỗ trợ

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Nhà thầu xây dựng công cộng

SimCardThông Tin

public SimCardInformation ()

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String