گیرنده IMetricCollector

public interface IMetricCollectorReceiver

com.android.tradefed.device.metric.IMetricCollectorReceiver


رابطی برای IRemoteTest برای پیاده سازی در صورت نیاز به دریافت لیست IMetricCollector برای اجرای آزمایشی.

آزمایش‌هایی که این رابط را پیاده‌سازی می‌کنند، ITestInvocationListener پیش‌فرض خود را با جمع‌آورنده‌ها ندارند، آنها باید خودشان این کار را از طریق IMetricCollector.init(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) انجام دهند.

برخی از مکانیسم‌های تست شامل بافر کردن تماس‌های Tradefed و پخش مجدد آن در انتها (مانند ITestSuite )، چنین مکانیزمی منجر به فراخوانی کلکتورها در حین پخش مجدد می‌شود و نه در طول اجرای واقعی. با اجازه دادن به تست‌ها در زمان استفاده از کلکتورها، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که تماس‌های برگشتی در زمان مناسب انجام می‌شوند.

In order to use the collectors, the following pattern can be used:
 for (IMetricCollector collector : config.getMetricCollectors()) {
     originalCollector = collector.init(mModuleInvocationContext, originalCollector);
 }
 
OriginalCollector تمام جمع کننده متریک را در اطراف خود پیچیده خواهد کرد تا به ترتیب فراخوانی شود.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

لیست IMetricCollector های تعریف شده برای اجرای آزمایشی را تنظیم می کند.

روش های عمومی

setMetricCollectors

public abstract void setMetricCollectors ( collectors)

لیست IMetricCollector های تعریف شده برای اجرای آزمایشی را تنظیم می کند.

مولفه های
collectors