Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InvocationScopeModule

public class InvocationScopeModule
extends AbstractModule

java.lang.Object
com.google.inject.AbstractModule
com.android.tradefed.guice.InvocationScopeModule


Mô-đun Guice có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong lệnh gọi TF để yêu cầu các đối tượng được hỗ trợ Guice-Tradefed.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationScopeModule ()
InvocationScopeModule ( InvocationScope scope)

Phương pháp công khai

void configure ()

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule ()

InvocationScopeModule

public InvocationScopeModule (InvocationScope scope)

Thông số
scope InvocationScope

Phương pháp công khai

cấu hình

public void configure ()