Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Giao diện lên lịch lại cấu hình để thực thi trong tương lai.

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Lên lịch cấu hình để thực thi trong tương lai.

Phương pháp công khai

lên lịch lại

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

Lệnh phải tuân theo ICommandOptions#getLoopTime() và lập lịch lệnh với độ trễ thích hợp.

Lợi nhuận
boolean true nếu lệnh đã được lên lịch lại thành công. false khác

lịch trình

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Lên lịch cấu hình để thực thi trong tương lai.

Thông số
config IConfiguration : cấu hình IConfiguration để chạy

Lợi nhuận
boolean true nếu cấu hình được lên lịch lại thành công. false khác