Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestInvocation.Stage

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


Bản tóm tắt

Giá trị enum

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

Phương pháp công khai

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

Giá trị enum

LỖI

public static final TestInvocation.Stage ERROR

THÀNH LẬP

public static final TestInvocation.Stage SETUP

PHÁ BỎ

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

KIỂM TRA

public static final TestInvocation.Stage TEST

Phương pháp công khai

getName

public String getName ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
TestInvocation.Stage

giá trị

public static final Stage[] values ()

Lợi nhuận
Stage[]