Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CurrentInvocation.InvocationInfo

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo


Một số khóa được đặt tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn điền cho lời gọi.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Phương pháp công khai

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

Giá trị enum

WORK_FOLDER

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
CurrentInvocation.InvocationInfo

giá trị

public static final InvocationInfo[] values ()

Lợi nhuận
InvocationInfo[]