IDynamicShardingKhách hàng

public interface IDynamicShardingClient

com.android.tradefed.invoker.shard.IDynamicShardingClient


Giao diện trình bao bọc cho ứng dụng khách sharding

Điều này tồn tại để chúng tôi có thể trao đổi trong HTTP hoặc thử nghiệm HTTP nếu cần.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Cung cấp mục tiêu thử nghiệm cho máy chủ

abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Yêu cầu mục tiêu thử nghiệm từ máy chủ

Phương pháp công khai

cung cấpTestTarget

public abstract ProvideTestTargetResponse provideTestTarget (ProvideTestTargetRequest request)

Cung cấp mục tiêu thử nghiệm cho máy chủ

Thông số
request ProvideTestTargetRequest

Trả lại
ProvideTestTargetResponse

yêu cầuTestTarget

public abstract RequestTestTargetResponse requestTestTarget (RequestTestTargetRequest request)

Yêu cầu mục tiêu thử nghiệm từ máy chủ

Thông số
request RequestTestTargetRequest

Trả lại
RequestTestTargetResponse