IDynamicShardingConnectionInfo

public interface IDynamicShardingConnectionInfo

com.android.tradefed.invoker.shard.IDynamicShardingConnectionInfo


Giao diện cho các lớp chứa thông tin kết nối sharding động

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract getAuthScopes ()
abstract String getServerAddress ()
abstract Integer getServerPort ()

Phương pháp công cộng

getAuthScopes

public abstract  getAuthScopes ()

Trả lại

lấy địa chỉ máy chủ

public abstract String getServerAddress ()

Trả lại
String

getServerPort

public abstract Integer getServerPort ()

Trả lại
Integer