IShardTrợ giúp

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Giao diện của một đối tượng mô tả chiến lược phân mảnh để áp dụng cho một cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Phân đoạn và lên lịch lại phân đoạn nếu có thể.

Phương thức công khai

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Phân đoạn và lên lịch lại phân đoạn nếu có thể.

Thông số
config IConfiguration : một IConfiguration sẽ được chạy.

testInfo TestInformation : TestInformation của lời gọi hiện tại.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler nơi sắp xếp lại các phân đoạn.

logger ITestLogger

trả lại
boolean Đúng nếu cấu hình đã được phân đoạn. sai khác.