TelephonyTokenProvider

public class TelephonyTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TelephonyTokenProvider


ارائه دهنده توکن برای توکن های مربوط به تلفن.

خلاصه

زمینه های

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

public static final String ORANGE_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

سازندگان عمومی

TelephonyTokenProvider ()

روش های عمومی

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

زمینه های

GSM_OPERATOR_PROP

public static final String GSM_OPERATOR_PROP

ORANGE_SIM_ID

public static final String ORANGE_SIM_ID

THALES_GEMALTO_SIM_ID

public static final String THALES_GEMALTO_SIM_ID

سازندگان عمومی

TelephonyTokenProvider

public TelephonyTokenProvider ()

روش های عمومی

hasToken

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

پرس و جو کنید و برگردانید که آیا دستگاه توکن خاصی دارد یا خیر.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاهی که برای توکن هایش پرس و جو شد.

token TokenProperty : رمزی که باید بررسی شود

برمی گرداند
boolean اگر دستگاه دارای نشانه باشد صحیح است، در غیر این صورت نادرست است.