Lịch sửLogger

public class HistoryLogger
extends FileLogger

java.lang.Object
com.android.tradefed.log.BaseLeveledLogOutput
com.android.tradefed.log.BaseStreamLogger < com.android.tradefed.util.SizeLimitedOutputStream >
com.android.tradefed.log.FileLogger
com.android.tradefed.log.HistoryLogger


Trình ghi lịch sử TF, nhật ký đặc biệt chỉ chứa một số sự kiện cụ thể.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

HistoryLogger ()

Phương pháp công khai

ILeveledLogOutput clone ()

Tạo một FileLogger mới có cùng cài đặt cấp độ nhật ký như đối tượng hiện tại.

void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

void logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args) logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args)

Gọi phương thức này để ghi nhật ký một sự kiện từ một loại có thông tin liên quan trên bản đồ.

void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)
void printLog (Log.LogLevel logLevel, String tag, String message)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Lịch sửLogger

public HistoryLogger ()

Phương pháp công khai

dòng vô tính

public ILeveledLogOutput clone ()

Tạo một FileLogger mới có cùng cài đặt cấp độ nhật ký như đối tượng hiện tại.

Không sao chép nội dung tệp nhật ký cơ bản (tức là dữ liệu nhật ký của bản sao sẽ được ghi vào tệp mới.)

Trả lại
ILeveledLogOutput

trong đó

public void init ()

Khởi tạo nhật ký, tạo mọi tài nguyên IO cần thiết.

logSự kiện

public void logEvent (Log.LogLevel logLevel, 
        ILogRegistry.EventType event, 
         args)

Gọi phương thức này để ghi nhật ký một sự kiện từ một loại có thông tin liên quan trên bản đồ.

Thông số
logLevel Log.LogLevel

event ILogRegistry.EventType : EventType của sự kiện cần ghi.

args : bản đồ các đối số sẽ được thêm vào mục nhật ký để biết thêm chi tiết về sự kiện.

printAndPromptLog

public void printAndPromptLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String

inNhật ký

public void printLog (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String message)

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

message String