LabResourceDeviceMonitor

public class LabResourceDeviceMonitor
extends LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase implements IDeviceMonitor

java.lang.Object
com.google.dualhomelab.monitoringagent.resourcemonitoring.LabResourceServiceGrpc.LabResourceServiceImplBase
com.android.tradefed.monitoring.LabResourceDeviceMonitor


مانیتور منابع آزمایشگاهی که سرور gRPC را برای LabResourceService راه اندازی/مدیریت می کند. برای افزودن گردآورنده های متریک منابع ، لطفاً تگهای resource_metric_collector را در پیکربندی جهانی برای بارگیری جمع کننده ها اضافه کنید.

خلاصه

ثابت ها

int DEFAULT_PORT

int DEFAULT_THREAD_COUNT

float FIXED_METRIC_VALUE

زمینه های

public static final String DEVICE_SERIAL_KEY

public static final String HARNESS_VERSION_KEY

public static final String HOST_GROUP_KEY

public static final String HOST_NAME_KEY

public static final String LAB_NAME_KEY

public static final String POOL_ATTRIBUTE_NAME

public static final String RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

public static final String STATUS_RESOURCE_NAME

public static final String TEST_HARNESS_KEY

سازندگان عمومی

LabResourceDeviceMonitor ()

روشهای عمومی

void getLabResource (LabResourceRequest request, StreamObserver<LabResource> responseObserver)

کنترل کننده درخواست gRPC.

void notifyDeviceStateChange (String serial, DeviceAllocationState oldState, DeviceAllocationState newState)

سیگنال IDeviceMonitor که در دستگاه دولت تغییر کرده است.

void run ()

روشی که پس از تنظیم همه فیلدهای Option @مانیتور فراخوانی می شود.

void setDeviceLister ( IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

اجازه می دهد تا DeviceLister تنظیم شود.

void stop ()

روشی که هنگامی که مانیتور باید متوقف شود فراخوانی می شود.

روشهای حفاظت شده

LabResource getCachedLabResource ()

ثابت ها

DEFAULT_PORT

public static final int DEFAULT_PORT

ارزش ثابت: 8887 (0x000022b7)

DEFAULT_THREAD_COUNT

public static final int DEFAULT_THREAD_COUNT

مقدار ثابت: 1 (0x00000001)

FIXED_METRIC_VALUE

public static final float FIXED_METRIC_VALUE

ارزش ثابت: 1.0

زمینه های

DEVICE_SERIAL_KEY

public static final String DEVICE_SERIAL_KEY

HARNESS_VERSION_KEY

public static final String HARNESS_VERSION_KEY

HOST_GROUP_KEY

public static final String HOST_GROUP_KEY

HOST_NAME_KEY

public static final String HOST_NAME_KEY

LAB_NAME_KEY

public static final String LAB_NAME_KEY

POOL_ATTRIBUTE_NAME

public static final String POOL_ATTRIBUTE_NAME

RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

public static final String RUN_TARGET_ATTRIBUTE_NAME

STATUS_RESOURCE_NAME

public static final String STATUS_RESOURCE_NAME

TEST_HARNESS_KEY

public static final String TEST_HARNESS_KEY

سازندگان عمومی

LabResourceDeviceMonitor

public LabResourceDeviceMonitor ()

روشهای عمومی

getLabResource

public void getLabResource (LabResourceRequest request, 
        StreamObserver<LabResource> responseObserver)

کنترل کننده درخواست gRPC.

مولفه های
request LabResourceRequest

responseObserver StreamObserver

notifyDeviceStateChange

public void notifyDeviceStateChange (String serial, 
        DeviceAllocationState oldState, 
        DeviceAllocationState newState)

سیگنال IDeviceMonitor که در دستگاه دولت تغییر کرده است. پیاده سازی های مانیتور باید میزان پردازش و تعامل IDeviceManager/DeviceLister را که در این روش انجام می دهند محدود کند.

مولفه های
serial String

oldState DeviceAllocationState

newState DeviceAllocationState

اجرا کن

public void run ()

روشی که پس از تنظیم همه فیلدهای Option @مانیتور فراخوانی می شود.

setDeviceLister

public void setDeviceLister (IDeviceMonitor.DeviceLister lister)

اجازه می دهد تا DeviceLister تنظیم شود. پس از یک تلاش موفق برای تنظیم لیستر ، پیاده سازی ها ممکن است همه تلاش های بعدی را کنار بگذارند.

مولفه های
lister IDeviceMonitor.DeviceLister

متوقف کردن

public void stop ()

روشی که هنگامی که مانیتور باید متوقف شود فراخوانی می شود.

روشهای حفاظت شده

getCachedLabResource

protected LabResource getCachedLabResource ()

برمی گردد
LabResource