Thiết bịStorageAgeResourceMetricCollector

public class DeviceStorageAgeResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceStorageAgeResourceMetricCollector


Phân tích tuổi lưu trữ từ logcat. Bộ lưu trữ phải được kích hoạt cho bộ sưu tập này. Vui lòng kiểm tra trước khi bạn sử dụng trình thu thập này, nếu không nó sẽ trả về các tài nguyên trống.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String AGE_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Phương pháp công cộng

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Thu thập số liệu tài nguyên thiết bị.

Lĩnh vực

AGE_TAG

public static final String AGE_TAG

LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

LIFE_B_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

BỘ NHỚ_AGE_CMD_FORMAT

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

LƯU TRỮ_AGE_PATTERN

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịStorageAgeResourceMetricCollector

public DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Phương pháp công cộng

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Thu thập số liệu tài nguyên thiết bị. Hàm phải trả về sau getDeviceMetricizeTimeoutMs() ms, nếu không kết quả sẽ bị LabResourceDeviceMonitor loại bỏ. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra Thread.currentThread().isInterrupted() trước khi thực hiện thao tác tốn kém và quay lại ngay lập tức.

Thông số
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor về thiết bị đo lường.

deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager .

Trả lại
ERROR(/Collection) của Resource thiết bị.