Thiết bịWifiResourceMetricCollector

public class DeviceWifiResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceWifiResourceMetricCollector


Bộ sưu tập thu thập các số liệu về cường độ tín hiệu wifi được kết nối hiện tại và tốc độ liên kết.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String NOISE

public static final String RSSI

public static final String SPEED

public static final String SSID

public static final String WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final String WIFI_STATUS_CMD

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

nhà thầu công cộng

DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Phương thức công khai

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Đưa ra lệnh adb shell và phân tích cú pháp số liệu WiFi.

Lĩnh vực

TIẾNG ỒN

public static final String NOISE

RSSI

public static final String RSSI

TỐC ĐỘ

public static final String SPEED

SSID

public static final String SSID

WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_METRIC_NAME

WIFI_SIGNAL_CMD

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

WIFI_STATUS_CMD

public static final String WIFI_STATUS_CMD

WIFI_STATUS_PATTERN

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

nhà thầu công cộng

Thiết bịWifiResourceMetricCollector

public DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Phương thức công khai

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Đưa ra lệnh adb shell và phân tích cú pháp số liệu WiFi.

Thông số
descriptor DeviceDescriptor : DeviceDescriptor về thiết bị đo lường.

deviceManager IDeviceManager : phiên bản IDeviceManager .

trả lại
một ERROR(/Collection) của Resource thiết bị.