Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat

public static final enum PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
extends Enum< PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat >
com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat


Bản tóm tắt

Giá trị enum

PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat json

PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat none

Phương pháp công khai

static PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat valueOf (String name)
static final AlternativeParseFormat[] values ()

Giá trị enum

không ai

public static final PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat none

Phương pháp công khai

giá trị của

public static PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat

giá trị

public static final AlternativeParseFormat[] values ()

Lợi nhuận
AlternativeParseFormat[]