Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT

public static final enum PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
extends Enum< PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT >
com.android.tradefed.postprocessor.PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT


Bản tóm tắt

Giá trị enum

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT binary

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT json

PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

static PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)
static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Giá trị enum

nhị phân

public static final PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT binary

chữ

public static final PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

giá trị của

public static PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT

giá trị

public static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Lợi nhuận
METRIC_FILE_FORMAT[]