Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BugreportCollector.Filter

public static final enum BugreportCollector.Filter
extends Enum< BugreportCollector.Filter > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter


Tóm lược

Giá trị enum

BugreportCollector.Filter WITH_ANY

BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

Phương pháp công khai

static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)
static final Filter[] values ()

Giá trị enum

WITH_ANY

public static final BugreportCollector.Filter WITH_ANY

WITH_FAILING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

WITH_PASSING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BugreportCollector.Filter

giá trị

public static final Filter[] values ()

Lợi nhuận
Filter[]