Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BugreportCollector.Noun

public static final enum BugreportCollector.Noun
extends Enum< BugreportCollector.Noun > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun


Tóm lược

Giá trị enum

BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

BugreportCollector.Noun INVOCATION

BugreportCollector.Noun TESTCASE

BugreportCollector.Noun TESTRUN

Phương pháp công khai

static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)
static final Noun[] values ()

Giá trị enum

FAILED_INVOCATION

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

FAILED_TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

FAILED_TESTRUN

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

MỜI

public static final BugreportCollector.Noun INVOCATION

TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun TESTCASE

CHẠY THỬ NGHIỆM

public static final BugreportCollector.Noun TESTRUN

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BugreportCollector.Noun

giá trị

public static final Noun[] values ()

Lợi nhuận
Noun[]