Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BugreportCollector.Relation

public static final enum BugreportCollector.Relation
extends Enum< BugreportCollector.Relation > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation


Tóm lược

Giá trị enum

BugreportCollector.Relation AFTER

BugreportCollector.Relation AT_START_OF

Phương pháp công khai

static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)
static final Relation[] values ()

Giá trị enum

SAU

public static final BugreportCollector.Relation AFTER

AT_START_OF

public static final BugreportCollector.Relation AT_START_OF

Phương pháp công khai

giá trị của

public static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
BugreportCollector.Relation

giá trị

public static final Relation[] values ()

Lợi nhuận
Relation[]