Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Danh sách người nghe

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


Một ITestInvocationListener có thể được loại bỏ. Khi một cấu hình bao gồm một trình lắng nghe như vậy bị hủy, mỗi phân đoạn sẽ có một bản sao của trình nghe này.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract IShardableListener clone ()

Phương pháp công cộng

nhân bản

public abstract IShardableListener clone ()

Trả về
IShardableListener