IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


Một ITestInvocationListener có thể được phân đoạn. Khi một cấu hình bao gồm một trình nghe như vậy được phân đoạn, mỗi phân đoạn sẽ có một bản sao của trình nghe này.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract IShardableListener clone ()

Bản sao chính nó để được sử dụng trong phân đoạn.

default boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

Phương thức công khai

dòng vô tính

public abstract IShardableListener clone ()

Bản sao chính nó để được sử dụng trong phân đoạn.

trả lại
IShardableListener

hỗ trợShardListener

public boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

trả lại
boolean