IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


ITestInvocationListener có thể được phân chia. Khi cấu hình bao gồm trình nghe như vậy được phân chia, mỗi phân đoạn sẽ có một bản sao của trình nghe này.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract IShardableListener clone ()

Nhân bản chính nó để được sử dụng trong phân đoạn.

default boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

Phương pháp công cộng

dòng vô tính

public abstract IShardableListener clone ()

Nhân bản chính nó để được sử dụng trong phân đoạn.

Trả lại
IShardableListener

hỗ trợShardListener

public boolean supportShardListener ()

Việc triển khai IShardableListener có muốn kích hoạt hành vi này hay không.

Trả lại
boolean