Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

LogDataType

public final enum LogDataType
extends Enum< LogDataType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.LogDataType >
com.android.tradefed.result.LogDataType


Đại diện cho kiểu dữ liệu của dữ liệu nhật ký.

Tóm lược

Giá trị Enum

LogDataType ATRACE

LogDataType BUGREPORT

LogDataType BUGREPORTZ

LogDataType COMPACT_MEMINFO

LogDataType COVERAGE

LogDataType CPU_INFO

LogDataType DIR

LogDataType DUMPSYS

LogDataType EAR

LogDataType GFX_INFO

LogDataType GZIP

LogDataType HPROF

LogDataType HTML

LogDataType JACOCO_CSV

LogDataType JACOCO_XML

LogDataType JPEG

LogDataType KERNEL_LOG

LogDataType KERNEL_TRACE

LogDataType LOGCAT

LogDataType MEM_INFO

LogDataType MONKEY_LOG

LogDataType MP4

LogDataType MUGSHOT_LOG

LogDataType NATIVE_COVERAGE

LogDataType PB

LogDataType PNG

LogDataType PROCRANK

LogDataType SERVICES

LogDataType TAR_GZ

LogDataType TEXT

LogDataType TEXTPB

LogDataType TOP

LogDataType UNKNOWN

LogDataType XML

LogDataType ZIP

Phương pháp công cộng

String getContentType ()
String getFileExt ()
boolean isCompressed ()
boolean isText ()
static LogDataType valueOf (String name)
static final LogDataType[] values ()

Giá trị Enum

MỘT DẤU VẾT

public static final LogDataType ATRACE

BÁO CÁO LỖI

public static final LogDataType BUGREPORT

BUGREPORTZ

public static final LogDataType BUGREPORTZ

COMPACT_MEMINFO

public static final LogDataType COMPACT_MEMINFO

PHỦ SÓNG

public static final LogDataType COVERAGE

CPU_INFO

public static final LogDataType CPU_INFO

TRỰC TIẾP

public static final LogDataType DIR

DUMPSYS

public static final LogDataType DUMPSYS

TAI

public static final LogDataType EAR

GFX_INFO

public static final LogDataType GFX_INFO

GZIP

public static final LogDataType GZIP

HPROF

public static final LogDataType HPROF

HTML

public static final LogDataType HTML

JACOCO_CSV

public static final LogDataType JACOCO_CSV

JACOCO_XML

public static final LogDataType JACOCO_XML

JPEG

public static final LogDataType JPEG

KernEL_LOG

public static final LogDataType KERNEL_LOG

KernEL_TRACE

public static final LogDataType KERNEL_TRACE

ĐĂNG NHẬP

public static final LogDataType LOGCAT

MEM_INFO

public static final LogDataType MEM_INFO

MONKEY_LOG

public static final LogDataType MONKEY_LOG

MP4

public static final LogDataType MP4

MUGSHOT_LOG

public static final LogDataType MUGSHOT_LOG

NATIVE_COVERAGE

public static final LogDataType NATIVE_COVERAGE

PB

public static final LogDataType PB

PNG

public static final LogDataType PNG

QUY TRÌNH

public static final LogDataType PROCRANK

DỊCH VỤ

public static final LogDataType SERVICES

TAR_GZ

public static final LogDataType TAR_GZ

BẢN VĂN

public static final LogDataType TEXT

TEXTPB

public static final LogDataType TEXTPB

HÀNG ĐẦU

public static final LogDataType TOP

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final LogDataType UNKNOWN

XML

public static final LogDataType XML

Mã bưu điện

public static final LogDataType ZIP

Phương pháp công cộng

getContentType

public String getContentType ()

Trả về
String

getFileExt

public String getFileExt ()

Trả về
String

Được nén

public boolean isCompressed ()

Trả về
boolean true nếu kiểu dữ liệu là định dạng nén.

isText

public boolean isText ()

Trả về
boolean true nếu kiểu dữ liệu là một định dạng văn bản.

giá trị của

public static LogDataType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả về
LogDataType

giá trị

public static final LogDataType[] values ()

Trả về
LogDataType[]