Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MultiFailureDescription

public final class MultiFailureDescription
extends FailureDescription

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FailureDescription
com.android.tradefed.result.MultiFailureDescription


Thu thập nhiều FailureDescription trong một ngăn chứa. Điều này có thể được sử dụng để thực hiện tất cả các mô tả lỗi khi thực hiện một số lần thử trên cùng một trường hợp thử nghiệm hoặc lần chạy, mỗi lần đều dẫn đến lỗi.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

MultiFailureDescription ( failures) MultiFailureDescription ( failures)
MultiFailureDescription ( FailureDescription... failures)

Phương pháp công khai

MultiFailureDescription addFailure ( FailureDescription failure)

Thêm một lỗi khác vào MultiFailureDescription hiện có.

boolean equals (Object obj)
ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Trả về ErrorIdentifier đại diện cho lỗi.

String getErrorMessage ()

Trả về thông báo lỗi liên quan đến lỗi.

TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Trả về trạng thái thất bại liên quan đến lỗi.

getFailures ()

Trả về danh sách FailureDescription được MultiFailureDescription theo dõi.

String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của lỗi.

boolean isRetriable ()

Trả về lỗi có thể truy xuất lại được hay không.

String toString ()

Các nhà xây dựng công cộng

MultiFailureDescription

public MultiFailureDescription ( failures)

Thông số
failures

MultiFailureDescription

public MultiFailureDescription (FailureDescription... failures)

Thông số
failures FailureDescription

Phương pháp công khai

addFailure

public MultiFailureDescription addFailure (FailureDescription failure)

Thêm một lỗi khác vào MultiFailureDescription hiện có.

Thông số
failure FailureDescription : Thất bại bổ sung

Lợi nhuận
MultiFailureDescription MultiFailureDescription hiện tại.

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

Lợi nhuận
boolean

getErrorIdentifier

public ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Trả về ErrorIdentifier đại diện cho lỗi. Có thể là null.

Lợi nhuận
ErrorIdentifier

getErrorMessage

public String getErrorMessage ()

Trả về thông báo lỗi liên quan đến lỗi.

Lợi nhuận
String

getFailureStatus

public TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Trả về trạng thái thất bại liên quan đến lỗi. Có thể là null.

Lợi nhuận
TestRecordProto.FailureStatus

getFailures

public  getFailures ()

Trả về danh sách FailureDescription được MultiFailureDescription theo dõi.

Lợi nhuận

getOrigin

public String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của lỗi. Có thể là null.

Lợi nhuận
String

isRetriable

public boolean isRetriable ()

Trả về lỗi có thể truy xuất lại được hay không.

Lợi nhuận
boolean

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String