Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RetentionFileSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


Helper class for creating a .retention file in a directory. Intended to be used by external tools to determine when a directory can be deleted.

Summary

Fields

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Public constructors

RetentionFileSaver()

Public methods

boolean shouldDelete(File retentionFile)
void writeRetentionFile(File dir, int logRetentionDays)

Creates a .retention file in given dir with timestamp == current + logRetentionDays

Fields

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

Public constructors

RetentionFileSaver

public RetentionFileSaver ()

Public methods

shouldDelete

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

Parameters
retentionFile File

Returns
boolean

writeRetentionFile

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

Creates a .retention file in given dir with timestamp == current + logRetentionDays

Parameters
dir File

logRetentionDays int