Thử lạiResultForwarder

public class RetryResultForwarder
extends ResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.result.RetryResultForwarder


Một tiện ích mở rộng của ResultForwarder luôn đẩy đến một số lần thử nhất định.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RetryResultForwarder (int attemptNumber, ITestInvocationListener... listeners)

Phương thức công khai

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attemptNumber)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

nhà thầu công cộng

Thử lạiResultForwarder

public RetryResultForwarder (int attemptNumber, 
        ITestInvocationListener... listeners)

Thông số
attemptNumber int

listeners ITestInvocationListener

Phương thức công khai

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attemptNumber)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

attemptNumber int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Cố gắngNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới diễn ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy dưới cùng một tên chạy và số lần thử là từ 0 đến 3.