Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestSummary.Type

public static final enum TestSummary.Type
extends Enum< TestSummary.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.TestSummary.Type >
com.android.tradefed.result.TestSummary.Type


Bản tóm tắt

Giá trị enum

TestSummary.Type TEXT

TestSummary.Type URI

Phương pháp công khai

static TestSummary.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị enum

CHỮ

public static final TestSummary.Type TEXT

URI

public static final TestSummary.Type URI

Phương pháp công khai

giá trị của

public static TestSummary.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
TestSummary.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Lợi nhuận
Type[]