Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceErrorIdentifier

public final enum DeviceErrorIdentifier
extends Enum< DeviceErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier


Số nhận dạng lỗi từ Lỗi thiết bị và lỗi thiết bị được báo cáo.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

Phương pháp công khai

long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này được mong đợi sẽ phù hợp với Mô tả thất bại.

static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)
static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

Giá trị enum

AAPT_PARSER_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

ADB_DISCONNECT

public static final DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

APEX_ROLLBACK_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

APK_INSTALLATION_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DEVICE_CRASHED

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DEVICE_FAILED_TO_RESET

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

ERROR_AFTER_FLASHING

public static final DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

FAILED_TO_LAUNCH_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

FAIL_ACTIVATE_APEX

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

FAIL_PULL_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

FAIL_PUSH_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

INSTRUMENTATION_CRASH

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

SHELL_COMMAND_ERROR

public static final DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

UNEXPECTED_REBOOT

public static final DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

Phương pháp công khai

mã số

public long code ()

Mã duy nhất xác định lỗi.

Lợi nhuận
long

trạng thái

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Trạng thái lỗi được liên kết với mã định danh, trạng thái này được mong đợi sẽ phù hợp với Mô tả thất bại.

Lợi nhuận
TestRecordProto.FailureStatus

giá trị của

public static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
DeviceErrorIdentifier

giá trị

public static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

Lợi nhuận
DeviceErrorIdentifier[]