Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel
extends Enum<ProtoResultParser.TestLevel>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel>
     ↳ com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


Enumeration representing the current level of the proto being processed.

Summary

Enum values

ProtoResultParser.TestLevel  INVOCATION

 

ProtoResultParser.TestLevel  MODULE

 

ProtoResultParser.TestLevel  TEST_CASE

 

ProtoResultParser.TestLevel  TEST_RUN

 

Public methods

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf(String name)
static final TestLevel[] values()

Enum values

INVOCATION

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

MODULE

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

TEST_CASE

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

TEST_RUN

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Public methods

valueOf

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ProtoResultParser.TestLevel

values

public static final TestLevel[] values ()

Returns
TestLevel[]