Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel

com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


Bảng liệt kê đại diện cho cấp độ hiện tại của proto đang được xử lý.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

ProtoResultParser.TestLevel MODULE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Phương thức công khai

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)
static final TestLevel[] values ()

giá trị liệt kê

LỜI MỜI

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

MÔ ĐUN

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

THỬ NGHIỆM_TRƯỜNG HỢP

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

CHẠY THỬ NGHIỆM

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Phương thức công khai

giá trị của

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ProtoResultParser.TestLevel

giá trị

public static final TestLevel[] values ()

trả lại
TestLevel[]