XmlFormattedGeneratorReporter

public class XmlFormattedGeneratorReporter
extends FormattedGeneratorReporter

java.lang.object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter
com.android.tradefed.result.suite.XmlFormattedGeneratorReporter


پیاده سازی FormattedGeneratorReporter که مجموعه را فرمت می کند در قالب xml.

خلاصه

سازندگان عمومی

XmlFormattedGeneratorReporter ()

روش های عمومی

IFormatterGenerator createFormatter ()

IFormatterGenerator را برای استفاده ایجاد کنید.

File createResultDir ()

دایرکتوری نتیجه را که باید برای ذخیره نتایج استفاده شود، برمی گرداند.

final void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

مرحله ای که با استفاده از IFormatterGenerator و SuiteResultHolder به منظور تولید برخی از نتایج فرمت شده انجام می شود.

void postFormattingStep (File resultDir, File reportFile)

مرحله قالب‌بندی پست که به شما امکان می‌دهد پس از تولید گزارش اقدام کنید.

void preFormattingSetup ( IFormatterGenerator formater)

مرحله پیش قالب‌بندی که اجازه می‌دهد تا قبل از تولید گزارش اقدامی انجام شود.

سازندگان عمومی

XmlFormattedGeneratorReporter

public XmlFormattedGeneratorReporter ()

روش های عمومی

createFormatter

public IFormatterGenerator createFormatter ()

IFormatterGenerator را برای استفاده ایجاد کنید. برای تغییر قالب می توان آن را لغو کرد.

برمی گرداند
IFormatterGenerator

createResultDir

public File createResultDir ()

دایرکتوری نتیجه را که باید برای ذخیره نتایج استفاده شود، برمی گرداند.

برمی گرداند
File

نهایی کردن نتایج

public final void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
        SuiteResultHolder resultHolder)

مرحله ای که با استفاده از IFormatterGenerator و SuiteResultHolder به منظور تولید برخی از نتایج فرمت شده انجام می شود.

postFormattingStep

public void postFormattingStep (File resultDir, 
        File reportFile)

مرحله قالب‌بندی پست که به شما امکان می‌دهد پس از تولید گزارش اقدام کنید.

مولفه های
resultDir File : دایرکتوری حاوی نتایج.

reportFile File : فایل گزارش تولید شده.

preFormattingSetup

public void preFormattingSetup (IFormatterGenerator formater)

مرحله پیش قالب‌بندی که اجازه می‌دهد تا قبل از تولید گزارش اقدامی انجام شود.

مولفه های
formater IFormatterGenerator : IFormatterGenerator که برای تولید استفاده خواهد شد.