Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MergeStrategy

public final enum MergeStrategy
extends Enum< MergeStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.retry.MergeStrategy >
com.android.tradefed.retry.MergeStrategy


Mô tả cách tổng hợp kết quả khi có nhiều lần thử.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

MergeStrategy ANY_FAIL_IS_FAIL

Nếu một lần chạy hoặc các trường hợp thử nghiệm không thành công, trạng thái sẽ không thành công.

MergeStrategy ANY_PASS_IS_PASS

Nếu một lần chạy hoặc các trường hợp thử nghiệm là vượt qua, chúng tôi sẽ xem xét các kết quả hợp nhất đã vượt qua.

MergeStrategy NO_MERGE

Việc hợp nhất không nên được áp dụng và sẽ tạo ra một ngoại lệ.

MergeStrategy ONE_TESTCASE_PASS_IS_PASS

Nếu một trường hợp thử nghiệm duy nhất vượt qua thì chúng tôi sẽ xem xét kết quả hợp nhất được thông qua.

MergeStrategy ONE_TESTRUN_PASS_IS_PASS

Nếu một lần chạy thử nghiệm duy nhất vượt qua thì chúng tôi sẽ coi kết quả chạy hợp nhất đã được thông qua.

Phương pháp công khai

static MergeStrategy getMergeStrategy ( RetryStrategy retryStrategy)

Tạo chiến lược hợp nhất dựa trên chiến lược thử lại.

static MergeStrategy valueOf (String name)
static final MergeStrategy[] values ()

Giá trị enum

ANY_FAIL_IS_FAIL

public static final MergeStrategy ANY_FAIL_IS_FAIL

Nếu một lần chạy hoặc các trường hợp thử nghiệm không thành công, trạng thái sẽ không thành công.

ANY_PASS_IS_PASS

public static final MergeStrategy ANY_PASS_IS_PASS

Nếu một lần chạy hoặc các trường hợp thử nghiệm là vượt qua, chúng tôi sẽ xem xét các kết quả hợp nhất đã vượt qua.

NO_MERGE

public static final MergeStrategy NO_MERGE

Việc hợp nhất không nên được áp dụng và sẽ tạo ra một ngoại lệ.

ONE_TESTCASE_PASS_IS_PASS

public static final MergeStrategy ONE_TESTCASE_PASS_IS_PASS

Nếu một trường hợp thử nghiệm duy nhất vượt qua thì chúng tôi sẽ xem xét kết quả hợp nhất được thông qua.

ONE_TESTRUN_PASS_IS_PASS

public static final MergeStrategy ONE_TESTRUN_PASS_IS_PASS

Nếu một lần chạy thử nghiệm duy nhất vượt qua thì chúng tôi sẽ coi kết quả chạy hợp nhất đã được thông qua.

Phương pháp công khai

getMergeStrategy

public static MergeStrategy getMergeStrategy (RetryStrategy retryStrategy)

Tạo chiến lược hợp nhất dựa trên chiến lược thử lại.

Thông số
retryStrategy RetryStrategy

Lợi nhuận
MergeStrategy

giá trị của

public static MergeStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
MergeStrategy

giá trị

public static final MergeStrategy[] values ()

Lợi nhuận
MergeStrategy[]