Thử lại LogSaverResultForwarder

public class RetryLogSaverResultForwarder
extends LogSaverResultForwarder

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ResultForwarder
com.android.tradefed.result.LogSaverResultForwarder
com.android.tradefed.retry.RetryLogSaverResultForwarder


Công ty giao nhận cũng xử lý việc vượt qua nỗ lực hiện tại mà chúng tôi đang thực hiện.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RetryLogSaverResultForwarder ( ILogSaver logSaver, listeners) RetryLogSaverResultForwarder ( ILogSaver logSaver, listeners)

Phương thức công khai

void incrementAttempt ()

Tăng số lần thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attemptNumber, long startTime)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

void testRunStarted (String runName, int testCount, int attemptNumber)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

nhà thầu công cộng

Thử lại LogSaverResultForwarder

public RetryLogSaverResultForwarder (ILogSaver logSaver, 
         listeners)

Thông số
logSaver ILogSaver

listeners

Phương thức công khai

gia tăngAttempt

public void incrementAttempt ()

Tăng số lần thử.

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attemptNumber, 
        long startTime)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

attemptNumber int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Cố gắngNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới diễn ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy dưới cùng một tên chạy và số lần thử là từ 0 đến 3.

startTime long : thời gian chạy bắt đầu, được đo thông qua System.currentTimeMillis()

testRunBắt đầu

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount, 
        int attemptNumber)

Báo cáo bắt đầu chạy thử.

Thông số
runName String : tên chạy thử nghiệm

testCount int : tổng số bài kiểm tra trong quá trình chạy thử

attemptNumber int : số thứ tự, xác định các lần thử khác nhau của cùng một runName chạy nhiều lần. Cố gắngNumber được lập chỉ mục 0 và sẽ tăng lên mỗi khi một lần chạy mới diễn ra. ví dụ: Một bài kiểm tra được thử lại chi tiết 3 lần, nó phải có tổng cộng 4 lần chạy dưới cùng một tên chạy và số lần thử là từ 0 đến 3.