SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Lớp Runner tạo IConfiguration dựa trên dòng lệnh và kết xuất nó vào một tệp. lập luận:

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Chúng tôi không xuất các phần tử đã được phiên bản để tránh khiến quy trình gốc gặp sự cố khi cố gắng giải quyết chúng

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigDump ()

Phương pháp công khai

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

Phân tích các đối số và tạo IConfiguration từ nó, sau đó chuyển nó vào tệp kết quả.

Lĩnh vực

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Chúng tôi không xuất các phần tử đã được phiên bản để tránh khiến quy trình gốc gặp sự cố khi cố gắng giải quyết chúng

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Phương pháp công khai

chủ yếu

public static void main (String[] mainArgs)

Thông số
mainArgs String

phân tích cú pháp

public int parse (String[] args)

Phân tích các đối số và tạo IConfiguration từ nó, sau đó chuyển nó vào tệp kết quả.

Thông số
args String

Trả lại
int