Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Một ứng dụng khách grpc để yêu cầu thực thi tính năng từ máy chủ.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

TradefedFeatureClient ()

Phương pháp công khai

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Yêu cầu một tính năng đến máy chủ chính để thực thi và trả lại phản hồi.

Các nhà xây dựng công cộng

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

Phương pháp công khai

gần

public void close ()

kích hoạt

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Yêu cầu một tính năng đến máy chủ chính để thực thi và trả lại phản hồi.

Thông số
featureName String : Tên của tính năng này để kích hoạt.

args : Các vòng cung để gọi đối tượng địa lý.

Lợi nhuận
FeatureResponse Một FeatureResponse .