Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestInvocationManagementServer.InvocationInformation

public class TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.TestInvocationManagementServer.InvocationInformation


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final long invocationId

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder

Lĩnh vực

invocationId

public final long invocationId

ScheduleInvocationForwarder

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder