Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StatusCheckerResult.CheckStatus

public static final enum StatusCheckerResult.CheckStatus
extends Enum< StatusCheckerResult.CheckStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus >
com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus


Tóm lược

Giá trị enum

StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

kiểm tra trạng thái không thành công.

StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

kiểm tra trạng thái đã thành công

Phương pháp công khai

static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)
static final CheckStatus[] values ()

Giá trị enum

THẤT ​​BẠI

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

kiểm tra trạng thái không thành công. Một thông báo lỗi có thể có sẵn (tùy chọn).

SỰ THÀNH CÔNG

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

kiểm tra trạng thái đã thành công

Phương pháp công khai

giá trị của

public static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
StatusCheckerResult.CheckStatus

giá trị

public static final CheckStatus[] values ()

Lợi nhuận
CheckStatus[]