KhóaCài đặtBaselineSetter

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Một setter để loại bỏ cài đặt khóa màn hình.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Phương pháp công khai

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

KhóaCài đặtBaselineSetter

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Thông số
object JSONObject

name String

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

Thông số
mDevice ITestDevice

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException