DeviceCleaner.CleanupHành động

public static final enum DeviceCleaner.CleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.CleanupAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.CleanupAction


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

định dạng phân vùng dữ liệu người dùng và bộ đệm khi dọn dẹp bài kiểm tra

DeviceCleaner.CleanupAction NONE

không có hành động dọn dẹp

DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

khởi động lại thiết bị để dọn dẹp bài kiểm tra

Phương pháp công cộng

static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)
static final CleanupAction[] values ()

Giá trị liệt kê

ĐỊNH DẠNG

public static final DeviceCleaner.CleanupAction FORMAT

định dạng phân vùng dữ liệu người dùng và bộ đệm khi dọn dẹp bài kiểm tra

KHÔNG CÓ

public static final DeviceCleaner.CleanupAction NONE

không có hành động dọn dẹp

KHỞI ĐỘNG LẠI

public static final DeviceCleaner.CleanupAction REBOOT

khởi động lại thiết bị để dọn dẹp bài kiểm tra

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static DeviceCleaner.CleanupAction valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
DeviceCleaner.CleanupAction

giá trị

public static final CleanupAction[] values ()

Trả lại
CleanupAction[]