Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceCleaner.PostCleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.PostCleanupAction
extends Enum<DeviceCleaner.PostCleanupAction>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction>
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction


Summary

Enum values

DeviceCleaner.PostCleanupAction  NONE

no post cleanup action  

DeviceCleaner.PostCleanupAction  SCREEN_OFF

turns screen off after the cleanup action  

DeviceCleaner.PostCleanupAction  SCREEN_OFF_AND_STOP

turns off screen and stops runtime after the cleanup action  

Public methods

static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf(String name)
static final PostCleanupAction[] values()

Enum values

NONE

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

no post cleanup action

SCREEN_OFF

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

turns screen off after the cleanup action

SCREEN_OFF_AND_STOP

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

turns off screen and stops runtime after the cleanup action

Public methods

valueOf

public static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
DeviceCleaner.PostCleanupAction

values

public static final PostCleanupAction[] values ()

Returns
PostCleanupAction[]