FastbootUpdateBootstrapPreparer

public class FastbootUpdateBootstrapPreparer
extends DeviceFlashPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFlashPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootUpdateBootstrapPreparer


Một ITargetPreparer phân giai đoạn các tệp được chỉ định (bộ nạp khởi động, radio, zip hình ảnh thiết bị) vào IDeviceBuildInfo để cài đặt các thiết bị với FastbootDeviceFlasher , sau đó đưa các thuộc tính của thiết bị sau khởi động vào thông tin bản dựng cho mục đích báo cáo kết quả.

Điều này rất hữu ích khi sử dụng fastboot update làm cơ chế cập nhật hình ảnh thiết bị từ các thiết bị và bản dựng có nguồn gốc bên ngoài để phù hợp với cơ sở hạ tầng tự động hóa hiện có.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootUpdateBootstrapPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Phương pháp được bảo vệ

IDeviceFlasher createFlasher ( ITestDevice device)

Tạo IDeviceFlasher để sử dụng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootUpdateBootstrapPreparer

public FastbootUpdateBootstrapPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

tạoFlasher

protected IDeviceFlasher createFlasher (ITestDevice device)

Tạo IDeviceFlasher để sử dụng. Các lớp con có thể ghi đè

Thông số
device ITestDevice

Trả lại
IDeviceFlasher

Ném
DeviceNotAvailableException