FastbootUpdateBootstrapPreparer

public class FastbootUpdateBootstrapPreparer
extends DeviceFlashPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFlashPreparer
com.android.tradefed.targetprep.FastbootUpdateBootstrapPreparer


Một ITargetPreparer sắp xếp các tệp đã chỉ định (bộ tải khởi động, radio, zip hình ảnh thiết bị) vào IDeviceBuildInfo để tải các thiết bị chạy bằng FastbootDeviceFlasher , sau đó đưa các thuộc tính thiết bị hậu khởi động vào thông tin bản dựng cho mục đích báo cáo kết quả.

Điều này hữu ích khi sử dụng fastboot update làm cơ chế cập nhật hình ảnh thiết bị từ các thiết bị và bản dựng có nguồn gốc bên ngoài, để phù hợp với cơ sở hạ tầng tự động hóa hiện có.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FastbootUpdateBootstrapPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

phương pháp được bảo vệ

IDeviceFlasher createFlasher ( ITestDevice device)

Tạo IDeviceFlasher để sử dụng.

nhà thầu công cộng

FastbootUpdateBootstrapPreparer

public FastbootUpdateBootstrapPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phương pháp được bảo vệ

tạoFlasher

protected IDeviceFlasher createFlasher (ITestDevice device)

Tạo IDeviceFlasher để sử dụng. Các lớp con có thể ghi đè

Thông số
device ITestDevice

trả lại
IDeviceFlasher

ném
DeviceNotAvailableException