Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use

Summary

Public methods

abstract boolean shouldAccept(String item)

Check if the provided item passes the constraint.

Public methods

shouldAccept

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Check if the provided item passes the constraint.

Parameters
item String

Returns
boolean true for accept, false for reject