FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


Giao diện lọc, nhằm cho phép FlashingResourcesParser bỏ qua một số tài nguyên mà nó có thể sử dụng

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract boolean shouldAccept (String item)

Kiểm tra xem item được cung cấp có vượt qua giới hạn không.

Phương thức công khai

nênChấp nhận

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Kiểm tra xem item được cung cấp có vượt qua giới hạn không.

Thông số
item String

trả lại
boolean true cho chấp nhận, false cho từ chối