IDeviceFlasher.UserDataFlashOption

public static final enum IDeviceFlasher.UserDataFlashOption
extends Enum< IDeviceFlasher.UserDataFlashOption >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.IDeviceFlasher.UserDataFlashOption >
com.android.tradefed.targetprep.IDeviceFlasher.UserDataFlashOption


Vô số tùy chọn để xử lý hình ảnh dữ liệu người dùng

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH

flash hình ảnh dữ liệu người dùng đã cho trên thiết bị

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH_IMG_ZIP

flash hình ảnh dữ liệu người dùng có trong zip hình ảnh thiết bị

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FORCE_WIPE

xóa phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị bằng cách sử dụng tính năng xóa fastboot, ngay cả khi điều đó không được khuyến khích

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption RETAIN

giữ nguyên phân vùng dữ liệu người dùng

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption TESTS_ZIP

Đẩy nội dung của tệp zip kiểm tra vào phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE

xóa phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị bằng cách sử dụng tính năng xóa fastboot, nếu được thiết bị hỗ trợ

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE_RM

xóa nội dung khỏi phân vùng /data của thiết bị bằng adb shell rm

Phương pháp công cộng

static IDeviceFlasher.UserDataFlashOption valueOf (String name)
static final UserDataFlashOption[] values ()

Giá trị liệt kê

TỐC BIẾN

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH

flash hình ảnh dữ liệu người dùng đã cho trên thiết bị

FLASH_IMG_ZIP

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH_IMG_ZIP

flash hình ảnh dữ liệu người dùng có trong zip hình ảnh thiết bị

FORCE_WIPE

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FORCE_WIPE

xóa phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị bằng cách sử dụng tính năng xóa fastboot, ngay cả khi điều đó không được khuyến khích

GIỮ LẠI

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption RETAIN

giữ nguyên phân vùng dữ liệu người dùng

KIỂM TRA_ZIP

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption TESTS_ZIP

Đẩy nội dung của tệp zip kiểm tra vào phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị

LAU ĐI

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE

xóa phân vùng dữ liệu người dùng của thiết bị bằng cách sử dụng tính năng xóa fastboot, nếu được thiết bị hỗ trợ

WIPE_RM

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE_RM

xóa nội dung khỏi phân vùng /data của thiết bị bằng adb shell rm

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static IDeviceFlasher.UserDataFlashOption valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption

giá trị

public static final UserDataFlashOption[] values ()

Trả lại
UserDataFlashOption[]