Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IHostCleaner

public interface IHostCleaner

com.android.tradefed.targetprep.IHostCleaner


Dọn dẹp máy chủ sau khi quá trình chạy thử kết thúc.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void cleanUp ( IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Dọn dẹp máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Phương thức công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanUp (IBuildInfo buildInfo, 
                Throwable e)

Dọn dẹp máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo .

e Throwable : ERROR(/Throwable) đã kết thúc thử nghiệm.