Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer tạo hồ sơ công việc trong quá trình thiết lập và đánh dấu rằng các bài kiểm tra sẽ được chạy trong người dùng đó.

Trong giọt nước mắt, hồ sơ công việc bị xóa.

Nếu một hồ sơ công việc đã tồn tại, nó sẽ được sử dụng thay vì tạo một hồ sơ mới và nó sẽ không bị xóa trong thời gian ngắn.

Nếu thiết bị không có tính năng Managed_users hoặc không có khả năng tạo người dùng mới khi được yêu cầu, thì đối số bỏ qua kiểm tra-lý do của thiết bị sẽ được đặt và người dùng sẽ không bị thay đổi. Các thử nghiệm đang chạy trên thiết bị có thể đọc đối số này để phản hồi trạng thái này.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Các phương pháp được bảo vệ

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

Kiểm tra xem có thể tạo số lượng người dùng mong muốn hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException

Các phương pháp được bảo vệ

canCreateAdditionalUsers

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

Kiểm tra xem có thể tạo số lượng người dùng mong muốn hay không.

Thông số
device ITestDevice

numberOfUsers int

Lợi nhuận
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException