RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


Một ITargetPreparer tạo hồ sơ công việc trong quá trình thiết lập và đánh dấu rằng các thử nghiệm sẽ được chạy trên người dùng đó.

Trong quá trình chia nhỏ, hồ sơ công việc sẽ bị xóa.

Nếu một hồ sơ công việc đã tồn tại, nó sẽ được sử dụng thay vì tạo một hồ sơ mới và nó sẽ không bị xóa khi chia nhỏ.

Nếu thiết bị không có tính năng Managed_users hoặc không có khả năng tạo người dùng mới khi được yêu cầu, thì đối số công cụ bỏ qua-kiểm tra-lý do sẽ được đặt và người dùng sẽ không bị thay đổi. Các thử nghiệm chạy trên thiết bị có thể đọc đối số này để phản hồi trạng thái này.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

nhà thầu công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()