Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

StopService Setup

public class StopServicesSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StopService Setup


ITargetPreparer dừng dịch vụ trên thiết bị.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

StopServicesSetup ()

Phương pháp công cộng

void addService (String service)

Thêm một dịch vụ vào danh sách các dịch vụ.

void setStopFramework (boolean stopFramework)

Chỉ định có dừng khung không.

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

StopService Setup

public StopServicesSetup ()

Phương pháp công cộng

addService

public void addService (String service)

Thêm một dịch vụ vào danh sách các dịch vụ.

Thông số
service String

setStopFramework

public void setStopFramework (boolean stopFramework)

Chỉ định có dừng khung không.

Thông số
stopFramework boolean

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
DeviceNotAvailableException